Menu

آیا به یک بستۀ آغازگر امن احتیاج دارید؟

امنیت را از ابتدا و با برداشتن چند گام ساده آغاز کنید.

فارغ از اینکه کجا زندگی می کنیم و چه کاری انجام می دهیم، رهگیری همۀ ما را تحت فشار قرار می دهد. در حالی که بسیاری از ما بطور مستقیم هدف این رهگیری هستیم، ممکن است عده ای بخواهند بدانند که برای محافظت از ارتباطات و نیز اطلاعات خود از جاسوسی، چه تمهیداتی می توانند بیندیشند. این لیست مقدماتی به شما کمک خواهد کرد تا خطرات احتمالی که شما را تهدید می کنند ارزیابی کرده، مهمترین ارتباطات و اطلاعاتتان را محافظت کرده و ابزارهایی را به زندگی روزانه خود اضافه کنید که امنیت حریم خصوصی شما را ارتقا می دهند.